Pripravujeme pre vás projekt finpedia, otvorenú encyklopédiu pojmov zo sveta financií. Cieľom nášho projektu je priniesť kvalitné znalosti bezplatne. Chceme tým napomôcť zvyšovaniu finančnej gramotnosti a finančnej zodpovednosti.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba, domácnosti a rodiny.

Základom finančnej gramotnosti je vedieť, čo sú to peniaze a na čo slúžia, rozumieť svojim príjmom a výdavkom a mať ich pod kontrolou, mať prehľad vo svojom majetku a svojich záväzkoch, 

Nadstavbová finančná gramotnosť znamená rozumieť finančnému trhu, poznať jeho nástroje, vedieť sa v nich orientovať a efektívne ich využívať, vedieť ako zveľaďovať svoj majetok a ako ho chrániť.

Prečo je dobré byť finančne gramotný?

  • dokážete lepšie "čítať" reklamy na finančné produkty, budete si vedieť predstaviť aj skryté nástrahy zdanlivo lákavých ponúk
  • dokážete sa lepšie orientovať na trhu finančných produktov, navzájom ich porovnávať a zodpovednejšie medzi nimi vyberať
  • len tak niekomu nenaletíte, ak vám bude ponúkať "jedinečnú šancu", životnú príležitosť" alebo "zaručený spôsob" a tým si ušetríte nemalé peniaze

FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Každý robíme finančné rozhodnutia. Či už ide o takú bežnú záležitosť, ako je nákup potravín a iných vecí potrebných v domácnosti alebo o náročnejšie rozhodnutia, každá voľba má dopad na našu peňaženku. Nie každý má neobmedzený príjem alebo aspoň dostatočne vysoký na to, aby pri míňaní svojich peňazí nemusel rozmýšľať. Práve naopak.

Preto je potrebné, aby naše finančné rozhodnutia boli zodpovedné. Byť finančne zodpovedný je potrebné aj z toho dôvodu, aby sme si mohli plniť svoje sny a dosahovať svoje ciele. Ak všetky svoje peniaze vynaložíme len na naše potreby, na zvyšok nebudeme mať.

Finančná zodpovednosť je prijímanie takých rozhodnutí, ktoré nás do budúcna zaťažia len v nevyhnutej miere. V lepšom prípade prijímanie takých rozhodnutí, ktoré prinesú zisk, alebo aspoň pocit istoty.

Čo dokáže finančne zodpovedný človek?

  • zostaviť a dodržiavať osobný/rodinný rozpočet 
  • zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority  
  • zhodnotiť dôsledky svojich finančných rozhodnutí  
  • stanoviť kroky na dosiahnutie krátko-, stredno- a dlhodobých cieľov 
  • zhodnotiť riziká úniku osobných informácií (heslá, č. kreditky, ...), jeho dôsledky a prijať kroky na zamedzenie úniku 
  • pokryť finančné straty pri náhodných udalostiach (zodpovednosť voči iným, zníženie pracovnej schopnosti)